اعضای تیم افق تحلیل
هم تیمی های افق تحلیل

علیرضا تقدیری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

هم تیمی های افق تحلیل

دکتر داوود مرادی

ناظر علمی

هم تیمی های افق تحلیل

مصطفی ابراهیمی

مشاور مدیر مسئول

هم تیمی های افق تحلیل

علی عسگری

سردبیر ارشد

هم تیمی های افق تحلیل

زهره صالحی

ویراستار و دبیر هیئت تحریریه

هم تیمی های افق تحلیل

شیخ رضا مهوشی

سردبیر بین الملل

هم تیمی های افق تحلیل

علیرضا خانکی

عضو هیئت تحریریه

هم تیمی های افق تحلیل

عرفان بیوک نژاد

عضو هیئت تحریریه

هم تیمی های افق تحلیل

مبینا نجاری

عضو هیئت تحریریه

هم تیمی های افق تحلیل

فریبا بی پوش

عضو هیئت تحریریه

هم تیمی های افق تحلیل

ارتباطات، رسانه و تبلیغات

هم تیمی های افق تحلیل

کیوان قاسمی

طراح سایت